Põhikiri

Põhikirja käesolev redaktsioon on kinnitatud 07.06.2018.a. EJHL liikmete üldkoosoleku otsusega.

I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu nimi on: MTÜ Eesti Jäähokiliit, edaspidi nimetatud EJHL.

1.2. EJHL asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.3. EJHL kuulub Rahvusvahelisse Jäähokiliitu (edaspidi IIHF) ja esindab seeläbi ainuõiguse alusel Eesti jäähokit rahvusvahelisel areenil. EJHL-il on IIHF liikmelisusest tulenevad kohustused ja õigused ning EJHL teeb igakülgset koostööd IIHF-iga.

1.4. EJHL-il on Spordiseaduse § 4 p 3 tähenduses spordialaliit ning EJHL ainupädevuses on sellest tulenevalt Eesti täiskasvanute ja noorte erinevate vanuseklasside meistrivõistluste korraldamine ning vastavate tiitlite andmine.

1.5. EJHL-il on ainupädevus jäähoki esindusorganina kuuluda Eesti Rahvuslikku Olümpiakomiteesse.

1.6. EJHL-i ainupädevuses on Eesti täiskasvanute ja noorte erinevate vanuseklasside jäähoki koondiste ettevalmistamine, komplekteerimine ja nende erinevatel võistlustel osalemise korraldamine.

1.7. EJHL tegevuse eesmärgid on: jäähoki, kui sportmängu propageerimine; jäähokiga seotud tegevuste korraldamine, koordineerimine ja juhtimine; jäähoki kohtunike tegevuse koordineerimine ja abistamine; täiskasvanute – ja erinevates noorte- ning laste vanuseklassides Eesti meistrivõistluste korraldamine; erinevate jäähoki turniiride korraldamine (sealhulgas rahvusvahelised turniirid); spordi- ja meelelahutusalaste ürituste organiseerimine ja läbiviimine; spordistatistika ja ajaloomaterjalide kogumine; sporditeemaliste internetilehekülgede, trükiste, audio- ja videomaterjalide väljaandmine ja levitamine; koostöö äriühingutega, äriühingutele ja teistele isikutele reklaami võimaluste pakkumine ja reklaami müük; samalaadsete välisorganisatsioonidega suhtlemine; tervislike eluviiside propageerimine.

1.8. EJHL-il on õigus moodustada sihtasutusi, fonde ja olla osanik äriühingutes ning seeläbi osaleda ettevõtluses oma tegevuse eesmärkide rahastamiseks. EJHL-il on õigus maksta stipendiume.

1.9. EJHL-il on oma sümboolika. 

1.10.EJHL võib kasutada tulu ainult oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ning ei jaga tulu liikmetele.

II LIIKMELISUS

2.1 EJHL liikmeteks võib astuda juriidiline isik kelle põhikirjas on peamise tegevusalana märgitud vähemalt üks tegevus järgnevatest ja järgnevalt nimetatud kohustused:
- jäähoki klubi tegevuse korraldamine ja läbi klubilise tegevuse regulaarsete jäähoki koolituste läbiviimine;
- jäähoki võistluste korraldamine;
- jäähoki klubi tegevuse korraldamine ja läbi klubilise tegevuse regulaarselt jäähoki treeningute läbiviimine ja jäähoki võistlustel osalemine;
- jäähoki kohtunike esindamine ja nende tegevuse korraldamine ja jäähoki kohtunike koolituste regulaarne korraldamine;
- kohustus alluda jäähoki võistluste korraldamisel ja läbiviimisel ja/või jäähoki võistlustel osalemisel Rahvusvahelise Jäähokiföderatsiooni (edaspidi IIHF) määrustele, reglementidele, koodeksitele, põhikirjadele ja juhinduda IIHF ametlikest võistlusmäärustest ja vastavatest IIHF otsustest. Kohustus alluda kõikides vaidlustes, mis puudutavad jäähoki võistlusi EJHL vahekohtule koos lõpliku apelleerimise õigusega Rahvusvahelisele Spordi Arbitraaži kohtule (CAS), asukohaga Lausanne, Šveitsis, mille otsus on lõplik.
- kohustus juhinduda IIHF Anti - dopingu ja Ausa mängu reglementidest ja reeglitest, eeskätt WADA koodeksist (WADA Code) ja IIHF Võistluste Manipuleerimise Reeglitest ( IIHF Competition Manipulation Rules) küsimustes, mis puudutavad vastavaid vaidlusi või juhtumeid.

Koos avaldusega liikmeks astumiseks tuleb esitada kehtiv põhikirja redaktsioon.

2.2. EJHL liikmeks saab astuda juriidiline isik, kes tasub EJHL-ile enne liikmeks vastu võtmist sisseastumistasu ja kes kohustub sisseastumisavalduses lisaks tasuma EJHL liikmemaksu igal järgneval kalendriaastal. Mõlema tasu suuruse kehtestab EJHL juhatus.

2.3. EJHL liikmeks saab astuda juriidiline isik, kes on regulaarselt tegutsenud enne liikmeks astumist vähemalt kolme hooaja jooksul punktis 1 loetletud vähemalt ühel tegevusalal. Juhul, kui käesoleva tingimuse täidab jäähoki klubi, kes täidab nimetatud tingimuse, kuid kes pole seni juriidiline isik, kuid enne liikmeks saamist registreerib ennast juriidiliseks isikuks, võib juhatus aktsepteerida antud tingimuse klubi poolt täidetuks.
2.4. Juhul, kui EJHL liikmeks soovib astuda juriidiline isik, kelle tegevuseks on jäähoki klubi tegevuse korraldamine ja läbi klubilise tegevuse regulaarselt jäähoki võistlustel osalemine ja see klubi osaleb EJHL võistlussarjas, peab kõikidel sellise klubi mängijatel olema EJHL jäähoki mängija litsents enne, kui teda EJHL liikmeks vastu võetakse. 

2.5. EJHL liikmeks saab astuda juriidiline isik, kellel pole seost klubidega, kes on oma rahaliste kohustuste täitmata jätmise tõttu EJHL liikmete hulgast varem välja arvatud.

2.6. Kõik võistlussarjad, klubid, võistkonnad või isikud, kes on EJHL-iga lepingulises või litsentsiga määratud suhtes või EJHL-iga õiguslikult seotud, peavad järgima kõikides rahvusvahelisi küsimusi puudutavates asjades Rahvusvahelise Jäähokiföderatsiooni (edaspidi IIHF) määruseid, reglemente, koodekseid, põhikirju ja ametlikke võistlusmääruseid või vastavaid IIHF-i otsuseid. Eelnev kehtib juhtumitele, kui selline lepinguline või litsentsiga isik kaasab isikuid, organiseerijaid või liigasid, kes on autoriseeritud korraldama jäähoki mänge. Sellised eespool kirjeldatud isikud kohustuvad mitte kaasama kolmandaid isikuid mistahes otsuse tegemise protsessi vaidluse üle eespool viidatud küsimuses välja arvatud apelleerimine IIHF-i siseselt, millisel juhul selline vaidlus peab olema antud lahendamiseks üksnes Rahvusvahelisele Spordi Arbitraaži kohtule (CAS), asukohaga Lausanne, Šveitsis. IIHF Anti - dopingu ja Ausa mängu reglemendid ja reeglid, eeskätt WADA koodeks (WADA Code) ja IIHF Võistluste Manipuleerimise Reeglid ( IIHF Competition Manipulation Rules) kohalduvad EJHL-ile.

2.7. Kõik klubid ja nende mängijad, kes osalevad EJHL poolt korraldatud Eesti jäähoki meistrivõistlustel kohustuvad alluma kõikides nimetatud meistrivõistlusi puudutavates küsimustes ja nende põhjal tekkivates vaidlustes üksnes EJHL poolt moodustatud vahekohtule, mille koosseis ja reglement avaldatakse EJHL ametlikul kodulehel enne iga hooaja algust. Nimetatud vahekohtu otsusele on võimalik esitada apellatsioon Rahvusvahelisele Spordi Arbitraaži kohtule (CAS) asukohaga Lausanne, Šveitsis, millise otsus on lõplik. Ükski kirjeldatud vaidlus ei allu tavakohtule.

2.8. EJHL liikmete õigused:
2.8.1. osaleda EJHL liikmete üldkoosolekul;
2.8.2. esitada kandidaate EJHL juhatusse;
2.8.3. esitada ettepanekuid ja arupärimisi EJHL juhtorganitele;

2.9. EJHL liikmetel on kohustus:
2.9.1. täita EJHL põhikirja ning tegutseda vastavuses EJHL eesmärkidega;
2.9.2. täita EJHL juhatuse ja üldkoosoleku otsuseid seoses EJHL tegevusega;
2.9.3. tasuda sisseastumismaksu, liikmemaksu ning muid EJHL tegevusega seotud tasusid juhatuse poolt kehtestatud suuruses ja tähtaegadel.

2.10. EJHL liikmel on õigus juhatusele esitatava avalduse alusel EJHL-st välja astuda.

2.11. Juhatus võib otsusega liikme EJHL-st välja arvata juhul kui:
2.11.1. liige ei vasta EJHL põhikirjas sätestatule;
2.11.2. liikmel on liikmemaksu võlgnevus; 
2.11.3. liikmel on mistahes võlgnevus EJHL või IIHF ees;
2.11.4. liige rikub põhikirja sätteid;
2.11.5. liige käitub vääritult;
2.11.6. liige kahjustab EJHL mainet;
2.11.7. liige avaldab EJHL kohta ebaõiget informatsiooni või laimu

III JUHTIMINE

3.1. EJHL kõrgeimaks organiks on tema liikmete koosolek (edaspidi koosolek).
Koosolekud on korralised ja erakorralised. Koosolekud kutsub kokku juhatus.

3.2. EJHL korraline koosolek kutsutakse kokku üks (1) kord aastas. Korralise koosoleku toimumise ajast, kohast ja päevakorrast informeeritakse EJHL liikmeid sidevahendite teel (post, faks, telefon, e-mail jms.) vähemalt seitse (7) päeva ette.

3.3. EJHL erakorraline koosolek kutsutakse kokku juhatuse liikme või vähemalt 1/10 huvitatud liikmete nõudmisel ühe (1) nädala jooksul nõudmise juhatusele esitamisest arvates. Erakorralisest koosolekust teatatakse ette vähemalt seitse (7) päeva.

3.4. Koosoleku pädevusse kuulub:

3.4.1. põhikirja ja tegevuse eesmärgi muutmine;
3.4.2. juhatuse liikmete valimine ja tagasi kutsumine;
3.4.3. juhatuse esimehe valimine, kes on oma ametikoha järgi EJHL president.
3.4.4. juhatuse või muu organiga tehingu tegemine või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes EJHL esindaja määramine;
3.4.5. muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga teiste organite pädevusse määratud.

3.5. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud üle poole EJHL liikmetest.

3.6. Juhul, kui kvooruminõue ei ole täidetud, kutsutakse kokku uus koosolek kahe (2) nädala jooksul. Teistkordne üldkoosolek on otsustusvõimeline vaatamata osalejate arvule.

3.7. EJHL liige võib lihtkirjaliku volikirjaga volitada teist liiget teda üldkoosolekul esindama. Üks EJHL liige võib esindada korraga vaid üht teist EJHL liiget.

3.8. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud EJHL liikmetest või nende esindajatest.

3.9. Põhikirja muutmiseks on vajalik kohalviibivate liikmete üle 2/3 poolthäälteenamus. Põhikirjas ettenähtud EJHL tegevuse eesmärgi muutmiseks on 5 vajalik 9/10 liikmete nõusolek. Muutmise otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud EJHL liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

3.10. Üldkoosoleku otsus loetakse vastu võetuks ilma koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik EJHL liikmed.

3.11. Koosolekute vahelisel ajal juhib EJHL tegevust juhatus, mille valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Juhatuse liikmed valitakse tähtajaga 4 (neli) aastat. EJHL juhatusel on 5 kuni 8 liiget. Juhatuse tööd korraldab EJHL president.

3.12. EJHL-i esindusõigus on reguleeritud järgnevalt: EJHL-i esindab kõigis õigustoimingutes EJHL president ainuisikuliselt või vähemalt kolm EJHL juhatuse liiget ühiselt.

3.13. Juhatus lähtub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest, EJHL põhikirjast ja üldkoosoleku otsustest.

3.14. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.

3.15. Juhatuse pädevuses on:

3.15.1. EJHL liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine. EJHL sisseastumistasu ja liikmemaksu suuruse ja tasumise tingimuste määramine. EJHL liikmeks saamise tingimuste täpsustamine kooskõlas põhikirja ja EJHL eesmärgiga.
3.15.2. EJHL tegevusega seonduvate tehniliste ja majanduslike probleemide lahendamine; 3.15.3. EJHL asjaajamise ja raamatupidamise korraldamine. EJHL töötajate tööle võtmine, nendega töölepingute sõlmimine;
3.15.4. EJHL-i liikmeks saamise ja EJHL-st väljaastumise taotluste läbivaatamine, EJHL liikmeks vastuvõtmise ja liikmest väljaarvamise otsustamine;
3.15.5. EJHL liikmete koosolekute kokkukutsumine

IV RAAMATUPIDAMINE JA ARUANDLUS

4.1. Juhatus korraldab EJHL raamatupidamist vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusele ja raamatupidamise heale tavale.

4.2. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras ja esitab EJHL liikmete koosolekule kinnitamiseks.

4.3. Majandusaasta aruande kinnitab liikmete üldkoosolek. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

4.4. EJHL majandusaasta on kalendriaasta.

V EJHL LÕPETAMINE, VARA JAOTUS LÕPETAMISE KORRAL

5.1. EJHL lõpetab oma tegevuse:

5.1.2. üldkoosoleku otsuse alusel;
5.1.3. pankroti väljakuulutamisel juhul, kui võlausaldajad otsustavad EJHL-i likvideerida;
5.1.4. EJHL liikmete arvu vähenemisel alla kahe liikme;
5.1.5. muul seaduses ettenähtud alusel.

5.2. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist antakse ühingu lõpetamise korral allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud või Tulumaksuseaduse § 11 lõikes 10 nimetatud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

OTSID

KINGITUST

VÕI 

FÄNNIKAUPA ?

VAATA, MIDA PAKUME: 

E-POODI