Spordivõistlustega manipuleerimise vastane eeskiri

Eeskiri 3. Võistlustega manipuleerimine


Eeskiri 3 – võistlustega manipuleerimise vastane eeskiri on vastu võetud kui vahend, mis kaitseb jäähoki usaldusväärsust, keelates mis tahes tegevuse, mis võib ebaausalt mõjutada jäähoki ürituste ja võistluste lõpptulemust, ning luues jõustamis- ja sanktsioneerimismehhanismi isikute jaoks, kes oma keelatud tegevuse kaudu seavad ohtu jäähoki aususe.

Samal ajal kui Eesti Jäähokiliit (EJHL) austab kõiki klubide otsuseid seoses võistlustega manipuleerimisega jäähokis, on tal õigus uurida kõiki eeskirja 3 rikkumisi, mis on riikliku mõõtmega, ning rakendada nende eest distsiplinaarmeetmeid.

1.1 Kihlvedudega seotud rikkumised Järgmist käitumist käsitletakse kihlvedudega seotud rikkumisena ja selline käitumine on keelatud:
1.1.1 mis tahes vormis kihlveos osalemine, selle toetamine või edendamine, mis on seotud jäähokimängu või -võistlusega, millesse EJHLi liige on otse või kaudselt kaasatud, sealhulgas teise isikuga kihlveo sõlmimine sellise jäähokimängu või -võistluse tulemuse, käigu, lõpptulemuse, toimumise või muu aspekti kohta, millesse EJHLi liige on otse või kaudselt kaasatud;
1.1.2 üldsusele kättesaamatu siseteabe andmine ja/või kasutamine (mis on seotud jäähokimängu või -võistlusega ja mida EJHLi liige valdab oma positsiooni tõttu spordivaldkonnas), mis otse või kaudselt mõjutab kihlvedusid/kihlveokvoote;
1.1.3 mis tahes teise isiku ajendamine, suunamine või julgustamine eeskirjas 1.1 kirjeldatud tegevuses osalema või tema selles tegevuses osalemise hõlbustamine.

1.2 Tulemuste kokkuleppimisega seotud rikkumised Järgmist käitumist käsitletakse tulemuste kokkuleppimisega seotud rikkumisena ja selline käitumine on keelatud:
1.2.1 jäähokimängu või -võistluse tulemuse, käigu, lõpptulemuse, toimumise või muu aspekti kokkuleppimine või mis tahes viisil kavandamine või muul viisil ebaaus mõjutamine või sellises kokkuleppimises või mis tahes viisil kavandamises või muul viisil ebaausas mõjutamises osalemine;
1.2.2 püüe mõjutada sellise kindla lõpptulemuse/tulemuse saavutamist, mis võib olla kihlveo objektiks või mitte ning mille puhul isik loodab saada või on saanud endale või oma meeskonnale tasu/hüve;
1.2.3 EJHLi liikme ajendamine, suunamine või julgustamine eeskirjas 1.2 kirjeldatud tegevuses osalema või tema selles tegevuses osalemise hõlbustamine.

1.3 Üldised rikkumised Järgmine käitumine on võistlustega manipuleerimise keelu üldine rikkumine:
1.3.1 teadlik abistamine, varjamine või muul viisil kaasosaliseks olemine mis tahes tegevuse või tegevusetuse korral, mida on kirjeldatud eeskirjas 3 ja mille on toime pannud EJHLi liige;
1.3.2 kuna kõikidel EJHLi liikmetel on avaldamiskohustus, siis kõikide selliste pöördumiste, sellises tegevuses osalema kutsumiste või selliste juhtumite, mis toovad kaasa eeskirja 3 ja/või võistluseeskirjade rikkumise seoses kihlvedudega ja/või tulemuste kokkuleppimisega, kõikide üksikasjade avaldamata jätmine EJHLile või võistluste juhile (põhjendamatu viivitusega);
1.3.3 koostöö mittetegemine mis tahes põhjendatud uurimisel, mida viivad läbi EJHL või võistluste juht või nende nimetatud isikud seoses eeskirjaga 3.

1.4 Karistuse määramise kaalutlused
1.4.1 EJHLi liikme igasugust katset osaleda või EJHLi liikme kokkulepet mis tahes muu isikuga osaleda tegevuses, mis toob kaasa eeskirja 3 rikkumise, käsitletakse rikkumise toimepanekuna, olenemata sellest, kas see katse või kokkulepe tõi tegelikult kaasa sellise rikkumise. Samas, kui EJHLi liige viivitamata ja/või kohe kinnitab EJHLile ja/või võistluste juhile, et ta loobub sellisest katsest või kokkuleppest, enne kui selle avastab kolmas isik, kes ei osale selles katses või kokkuleppes, on tegu leevendava asjaoluga määratava sanktsiooni kehtestamisel.
1.4.2 Järgmised asjaolud ei ole eeskirja 3 rikkumise kindlaks määramisel olulised: (a) mis tahes asjaomase kihlveo laad või lõpptulemus; (b) selle ürituse ja/või EJHLi võistluse lõpptulemus, mille puhul võistlustega manipuleerimine toimus; (c) asjaolu, kas kõnealune tegevus või tegevusetus mõjutas (või võis eeldatavasti mõjutada) EJHLi liikme (võimalikke) pingutusi või tegevust asjaomase ürituse ja/või EJHLi võistluse korral; (d) asjaolu, kas kõnealune tegevus või tegevusetus mõjutas (või võis eeldatavasti mõjutada) asjaomase ürituse ja/või EJHLi võistluse tulemusi.

1.5 Ajutine peatamine kuni distsiplinaarmenetluseni
1.5.1 Väljaspool EJHLi võistluseid võib EJHLi tegevjuht ning EJHLi võistluste puhul võib võistluste juht kehtestada tulemuste kokkuleppimise eest kiirmenetluse järel ajutise peatamise, kui kättesaadavad faktid tõendavad ülekaalukalt, et EJHLi liige on osalenud toimingus, mis kujutab endast eeskirja 3 rikkumist.
1.5.2 Ajutise peatamise võib kehtestada üksnes juhul, kui EJHLi liikmele on antud a) võimalus esialgseks ärakuulamiseks enne ajutise peatamise kehtestamist või b) õigel ajal pärast esialgse peatamise kehtestamist võimalus kiirmenetluseks kooskõlas distsiplinaarseadustikuga.

OTSID

KINGITUST

VÕI 

FÄNNIKAUPA ?

VAATA, MIDA PAKUME: 

E-POODI